یه دنیایی رو ما می خوایم بسازیم...

که کودک گرسنه ای نداره

یه دنیایی که یه نفر ...

نتونه روشونه بقیه پا بزاره

ما پای میثاق و عهدمون هستیمچشمک

کاری از میثاق گرافی