فکر نکن قصه ما تموم شده

تازه این ترانه آغاز شده...

آهنگ تازه اول عشق است(حامد زمانی)